ପୁରସ୍କାର

ଇପିପି ଆପଣଙ୍କୁ ନମନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ | ନମନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଆମର ସଫଳତା ଚାଇନାରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ | ଆମର କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ:

 • 2015
  ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସୁନା ପୁରସ୍କାର |
 • 2015
  ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଚାଇନା ଷ୍ଟାର୍ ପୁରସ୍କାର |
 • 2015
  ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଚାଇନା ଷ୍ଟାର୍ ପୁରସ୍କାର |
 • 2014
  ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସିଲଭର ଆୱାର୍ଡ |
 • 2013
  ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସୁନା ପୁରସ୍କାର |
 • 2013
  ଉନ୍ନତ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର |
 • 2013
  ଅଭିନବତା ପାଇଁ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର |
 • 2013
  ମୁଦ୍ରଣ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର |