page_banner

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ |

ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ବ୍ୟାଗ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଚୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ / କିମ୍ବା ପରିବେଶ (ଘର) କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ | ଆମର 5000 ସିରିଜ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଅନେକ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ତଥାପି ତୁମର ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେଲ୍ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆମର FCN ଅନୁମୋଦିତ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ଅଛି ଯାହା ପରିବେଶରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବ, ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସରେ ନିର୍ମିତ | ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ | ଆମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥାଉ, ଆଖୁ, ମକା, ଏବଂ କାଜା ଭଳି ବାୟୋ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନିର୍ମିତ |

 • ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦ |
 • ଉଭୟ ରିସାଇକ୍ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଉଭୟ ଉପଲବ୍ଧ |
 • ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଘନତା ବିକଳ୍ପ |

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ |
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚୟନ ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ / ଲାମିନେଟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ |

BioKraft / BioClear |

8mjdssdsdg

BioCareKraft ଏବଂ BioClear ଅଧିକାଂଶ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ | ଉଭୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ | ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆମର ଅନେକ ମୋଟା ବିକଳ୍ପ ଅଛି |

 • ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଡର ଆକାର |
 • ଏକାଧିକ ଘନତା |
 • ଅଧିକାଂଶ ଥଳି ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
 • ମୁଦ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |

ଉଭୟ ଶିଳ୍ପ ସଙ୍ଗଠନ ତଥା ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ସ୍ତରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି | ସାଧାରଣତ two ସେଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟରରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ହୋମ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ (ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍) ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହୋମ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ପରିବେଶରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ | କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପମାତ୍ରା, ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଜୀବନ, ​​ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲେବଲ୍ ସ୍କିମ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି | DIN Certco ଏବଂ Vincotte ଏହି ଦୁଇଟି ଲେବଲ୍ ମାନାଙ୍କକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା |

Compostable-certification-agencies

ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି | ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ | ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ

Compostable-3-Side-Seal-Pouches

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ Side ସାଇଡ୍ ସିଲ୍ ପାଉଚ୍ |

Compostable Packaging

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍ |

Compostable-Side-Gusset-Pouches

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ସାଇଡ୍ ଗୁସେଟ୍ ପାଉଚ୍ |

Compostable-Flat-Bottom-Pouches

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଫ୍ଲାଟ ତଳ ପାଉଚ୍ |

Compostable-Mailers

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ମେଲର୍ସ |

Compostable-Packaging-Film

କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫିଲ୍ମ |


 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

  ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ